افزودن endpoint جدید توی پنل کابری ووکامرس - وب سایت رضا احمدی

صفحه جدید توی اکانت ووکامرس

افزودن endpoint جدید توی پنل کابری ووکامرس

داشتم روی یه پروژه وردپرسی کار که میگردم از ووکامرس توی پروژه استفاه شده . دنبال یه متدی بودم که به صفحه my-account یه سری endpoint جدید ضافه کنم .توی گیت هاب این کلاس رو دیدم. :

https://gist.github.com/claudiosanches/a79f4e3992ae96cb821d3b357834a005#file-custom-my-account-endpoint-php

ولی یه ایرادی که داشت کل کلاس رو برای یه اندپوینت نوشته بود با تغییرات جزیی اینطوری شد:

 1. <?php
 2. class CMyAccountEP {
 3. 	/**
 4. 	 * Custom endpoint name.
 5. 	 *
 6. 	 * @var string
 7. 	 */
 8. 	public $endpoint = '';
 9. 	public $endpoinTitle='';
 10. 	/**
 11. 	 * Plugin actions.
 12. 	 */
 13. 	public function __construct($epname,$eptitle='') {
 14. 		// Actions used to insert a new endpoint in the WordPress.
 15. 		$this->endpoint=$epname;
 16. 		$this->endpoinTitle=$eptitle;
 17. 		add_action( 'init', array( $this, 'add_endpoints' ) );
 18. 		add_filter( 'woocommerce_get_query_vars', array( $this, 'get_query_vars' ), 0 );
 19. 		// Change the My Accout page title.
 20. 		add_filter( 'the_title', array( $this, 'endpoint_title' ) );
 21. 		// Insering your new tab/page into the My Account page.
 22. 		add_filter( 'woocommerce_account_menu_items', array( $this, 'new_menu_items' ) );
 23. 		add_action( 'woocommerce_account_' . $this->endpoint . '_endpoint', array( $this, 'endpoint_content' ) );
 24. 	}
 25. 	/**
 26. 	 * Register new endpoint to use inside My Account page.
 27. 	 *
 28. 	 * @see https://developer.wordpress.org/reference/functions/add_rewrite_endpoint/
 29. 	 */
 30. 	public function add_endpoints() {
 31. 		add_rewrite_endpoint( $this->endpoint, EP_ROOT | EP_PAGES );
 32. 	}
 33. 	/**
 34. 	 * Add new query var.
 35. 	 *
 36. 	 * @param array $vars
 37. 	 * @return array
 38. 	 */
 39. 	public function get_query_vars( $vars ) {
 40. 		$vars[ $this->endpoint ] = $this->endpoint;
 41. 		return $vars;
 42. 	}
 43. 	/**
 44. 	 * Set endpoint title.
 45. 	 *
 46. 	 * @param string $title
 47. 	 * @return string
 48. 	 */
 49. 	public function endpoint_title( $title ) {
 50. 		global $wp_query;
 51. 		$is_endpoint = isset( $wp_query->query_vars[ $this->endpoint ] );
 52. 		if ( $is_endpoint && ! is_admin() && is_main_query() && in_the_loop() && is_account_page() ) {
 53. 			// New page title.
 54. 			$title = __( $this->endpoinTitle, 'woocommerce' );
 55. 			remove_filter( 'the_title', array( $this, 'endpoint_title' ) );
 56. 		}
 57. 		return $title;
 58. 	}
 59. 	/**
 60. 	 * Insert the new endpoint into the My Account menu.
 61. 	 *
 62. 	 * @param array $items
 63. 	 * @return array
 64. 	 */
 65. 	public function new_menu_items( $items ) {
 66. 		// Remove the logout menu item.
 67. 		$logout = $items['customer-logout'];
 68. 		unset( $items['customer-logout'] );
 69. 		// Insert your custom endpoint.
 70. 		$items[ $this->endpoint ] = __( $this->endpoinTitle, 'woocommerce' );
 71. 		// Insert back the logout item.
 72. 		$items['customer-logout'] = $logout;
 73. 		return $items;
 74. 	}
 75. 	/**
 76. 	 * Endpoint HTML content.
 77. 	 */
 78. 	public function endpoint_content() {
 79. 		wc_get_template( 'myaccount/'.$this->endpoint.'.php' );
 80. 	}
 81. 	/**
 82. 	 * Plugin install action.
 83. 	 * Flush rewrite rules to make our custom endpoint available.
 84. 	 */
 85. 	public static function install() {
 86. 		flush_rewrite_rules();
 87. 	}
 88. }
 89. new CMyAccountEP('my-ex-ep','my Example Ep');
 90. new CMyAccountEP('another-ep','Another Ep');
 91. // Flush rewrite rules on plugin activation.
 92. //register_activation_hook( __FILE__, array( 'CMyAccountEP', 'install' ) );
 93. // Run Flush in theme function
 94. add_action( 'after_switch_theme', array( 'CMyAccountEP', 'install' ) );

الان با اضافه کردن این فایل توی فانکشن یا توی پلاگینتون میتونین دوتا اند پوینت جدید به ادرسای زیر داشته باشید:

yoururl.com/my-acount/my-ex-ep

yoururl.com/my-acount/another-ep

توجه کنید که برای نشان دادن محتوای این صفحات نیازه دوتا فایل php توی پوشه my-account تمپلیت ووکامرس به همین نام ها( my-ex-ep.php, another-ep.php )داشته باشد…

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دیدگاه های ثبت شده

تا کنون دیدگاهی ثبت نشده است.