پروژه کنترل شدت نور و ارتباط بی سیم با میکروکنترلر avr – قسمت سوم - وب سایت رضا احمدی

پروژه کنترل شدت نور و ارتباط بی سیم با میکروکنترلر avr - قسمت سوم

پروژه کنترل شدت نور و ارتباط بی سیم با میکروکنترلر avr – قسمت سوم

درقسمت های قبلی با قسمت های مختلف و شرح کار دستگاه مد نظر آشنا شدیم . حال در این قسمت بصورت جز به جز به شرح نرم افزاری مدار و برنامه نویسی میکروکنترلر می پردازیم.

شماتیک سخت افزاری مدار

پروژه کنترل نور لامپ با بلوتوث
پروژه کنترل نور لامپ با بلوتوث

برنامه نویسی و نرم افزار های مورد استفاده:

جهت برنامه نویسی میکروکنترلر و پروگرام کردن میکرو از نرم افزار کد ویژن استفاده شده این نرم افزار در کنار کاربری آسان به خوبی از زبان برنامه نویسی محبوب سی پشتیبانی میکند.

اپلیکیشن و نرم افزار مورد استفاده که کاربر باید بر روی گوشی خود داشته باشد نرم افزار ترمینال بلوتوث (Bluetooth terminal) است؛  با این نرم افزار میتوانید با ماژول بلوتوث hc-05 ارتباط برقرار کنید و کد ها و دستورات خود را برای آن ارسال کنید.

برای مثال ما در اینجا دستورات را بصورت زیر در نظر گرفتیم:

#Lx:ab

به این صورت ک x یک عدد بین ۱ تا ۴ است به معنی شماره لامپ و a,bهم یک عدد دورقمی جهت تنظیم شدت نور لامپ برای مثال اگر بخواهیم نور لامپ ۲ برابر ۶۰ درصد شود باید دستور زیر را بنویسیم و به میکرو ارسال کنیم:

#L2:60

دقت کنید که بعد از دونقظه حتما باید دو رقم باشد و سیستم را طوری طراحی کردیم که در صورتی که بتواند رشته دریافتی را دیکد کند به شما رشته  زیر را به معنی موفقیت در دریافت ارسال میکن:

Read successfully!

اگر بخواهیم روند برنامه نویسی میکروکنترلر را بصورت کلی بنویسیم مانند خطوط زیر است:

۱-شروع

۲- تنظیم پورت های خروجی

۳-تنظیم رجیستر های مربوط به یوزارت

۴-تنظیم نمایشگر کاراکتری( جهت مشاهده اینکه پیام دریافت شده و اینکه نور لامپ ها چند درصد است)

۵-تنظیم و تعریف متغییر هایی جهت ذخیره عرض پالسه به نام L1,L2,L3,L4

۶-تنظیم اولیه pw تمام پالسا با مقدار ۵۰ درصد

۷-مقدار نور پالسها را با توجه مقدار متغییر L1,L2,L3,L4  تنظیم کن

۸-اگر در بافر وقفه دریافت تغییراتی صورت داده آن را بخوان در غیر این صورت برو مرحله ۷

۹- متغییر بافر ارتباط سریال:مقدار جدید دریافتی را بخوان و مقادیر را در L1,L2,L3,L4 ذخیره کن.

۱۰- برو به مرحله ۷

حال به شرح توابع و متغییرهای بکار رفته می پردازیم:

آرایه نگهدارنده رشته دریافتی:

unsigned char Rx_buffer[RX_BUFF_SIZE];

آرایه نگهدارنده میزان عرض پالسها با مقدار اولیه ۵۰:

unsigned char input[4]={50,50,50,50};

از این متغییر برای جستجو در رشته ها استفاده شده و محل آخری رشته را پیدا کردیم در این متغییر ذخیره میکنیم:

unsigned char pos_of_srch_res=0;

متغییری جهت اینکه بدانیم الان کدام خانه از رشته دریافتی باید مقدار قرار دهیم:

unsigned char index=0;

یک متغییر کلی جهت استفاده در حلقه ها:

int i=0;

لیست کلی توابع:

تابع تنظیم مقدار عرض پالسها که منجر به تنظیم میزان شدت نور هر لامپ میشود. این تابع ۴ مقدار بین ۰ تا ۹۹ می پذرید و با توجه به آن شدت نور تنظیم میشود:

void set_Brightness(char L1,char L2,char L3,char L4);

تابع تنظیمات اولیه پروتکل سریال جهت ارتباطبا ماژول بلوتوٍث.

void USART_init(); //initialize Usart …

تابع ارسال یک کاراکتر به به سریال ( کا این کاراکتر ارسالی به کاربر میرسد):

void USART_send_char(unsigned char data); //send char to USART

تابع جهت ارسال یک رشته به کاربر(این تابه یک رشته را دریافت کرده و با استفاده از تابع بالایی شروع به ارسال کاراکترهای آن رشته میکند):

void USART_send_string(char* str); //send String to UART

تابع وقفه دریافت ( هر گاه کاربر دستوری بفرستد این تابع اجرا میشود و دستورات را کاراکتر به کاراکتر میخواد و در رشته rx_buffer ذخیره میکند):

interrupt [USART_RXC] void usart_rx_interrupt(void);//usart recieved char interrupt…

این تابع طول یک رشته را بر میگرداند:

int get_str_len(char* str);

این تابع یک رشته را دریافت میکند و آن را در رشته rx_buffer جستجو میکند اگر آن را پیدا کرد مقدار ۱ و در غیر این صورت مقدار ۰ را بر میکرداند:

char srch_response_string(char* str);

این تابع مقادیر آرایه input[] را با توجه به دستورات دریافتی تنظیم میکند:

char set_input();

جهت نمایش تغیرات بر روی نمایشگر کاراکتری از این تابع نوشته شده است:

void show_input_in_lcd();

مقادیر رشته rx_buffer را به حروف بزرگ تبدیل میکند:

void set_Rx_buffer_to_upper();

مقدار رشته rx_buffer  پاک میکند

void clear_response();

تابع اصلی هر برنامه که به زبان سی باشد:

void main(void);

سورس کامل برنامه:

 1. /*
 2.  * Lightness_test.c
 3.  * 
 4.  * Created: 2017/01/06 04:56:41 ب.ظ
 5.  * Author: Reza.Ahmadi
 6.  * https://mrzx.ir
 7.  */
 8.  
 9. #include <io.h>
 10. #include <delay.h>
 11. #include <stdio.h>  //input and output for usart
 12. #include <stdlib.h> //for convert string to integer
 13. #include <ctype.h> //for using set string to upper case
 14.  
 15. #asm
 16.   .equ __lcd_port=0x1B;//PORTA Addres ...
 17. #endasm
 18.  
 19. #include <lcd.h>
 20.  
 21. #define Light1 PORTC.0
 22. #define Light2 PORTC.1
 23. #define Light3 PORTC.2
 24. #define Light4 PORTC.3
 25.  
 26. #define RX_BUFF_SIZE 128
 27.  
 28. unsigned char Rx_buffer[RX_BUFF_SIZE];
 29. unsigned char input[4]={50,50,50,50};
 30.  
 31. unsigned char pos_of_srch_res=0;
 32. unsigned char index=0;
 33. int i=0;
 34.  
 35. void set_Brightness(char L1,char L2,char L3,char L4);
 36.  
 37. void USART_init(); //initialize Usart ...
 38. void USART_send_char(unsigned char data); //send char to USART
 39. void USART_send_string(char* str); //send String to UART
 40. interrupt [USART_RXC] void usart_rx_interrupt(void);//usart recieved char interrupt...
 41.  
 42.  
 43. int get_str_len(char* str);
 44. char srch_response_string(char* str);
 45. char set_input();
 46. void show_input_in_lcd();
 47. void set_Rx_buffer_to_upper();
 48.  
 49. void clear_response(){
 50. unsigned char j=0;
 51. 	for(j=0;j<RX_BUFF_SIZE;j++)
 52. 	Rx_buffer[j]='';
 53. 	index=0;
 54. }
 55.  
 56.  
 57.  
 58. void main(void)
 59. {
 60. DDRC=0xff;
 61. PORTC=0x00;
 62. PORTB=0xff;
 63. DDRB=0x00;
 64. lcd_init(16);
 65. lcd_putsf("Hello, System is starting up...");
 66. delay_ms(2000);
 67. USART_init();
 68. delay_ms(1000);
 69. #asm("sei");
 70. USART_send_string("Hello\r\nThis project is designed by: Reza.Ahmadi\r\n");
 71. USART_send_string("Send your structure\r\n");
 72. lcd_clear();
 73. lcd_putsf("send Your structure");
 74. delay_ms(2000);
 75.  
 76. lcd_clear();
 77. show_input_in_lcd();
 78. while (1)
 79.   {
 80.   // Please write your application code here
 81.   //set_input();  
 82.   set_Brightness(input[0],input[1],input[2],input[3]);
 83.  
 84.   }
 85. }
 86.  
 87. void set_Brightness(char L1,char L2,char L3,char L4)
 88. {
 89. char a=1,b=1,c=1,d=1;//store value of ports...
 90. char Lc=0,count=0;
 91.  
 92.   while(1)
 93.   {
 94.   Light1=a;
 95.   Light2=b;
 96.   Light3=c;
 97.   Light4=d;
 98.   delay_us(100);
 99.   Lc++;
 100.  
 101.   if(Lc>=L1 && a==1){a=0;}
 102.   if(Lc>=L2 && b==1){b=0;}
 103.   if(Lc>=L3 && c==1){c=0;}
 104.   if(Lc>=L4 && d==1){d=0;}
 105.   if(Lc>=100) {Lc=0;a=1;b=1;c=1;d=1;count++;}
 106.  
 107.   if(count>=100 && index>=6)
 108.     {
 109.     count=0;    
 110.     if(set_input())
 111.       break;
 112.     }
 113.   }
 114. }
 115.  
 116. void USART_init()
 117. {	
 118. 	UCSRA=0x00;
 119. 	UCSRB=0x98;//enable RXD and TXD ,and ENABLE receive INTERRUPT
 120. 	UCSRC=0x86;
 121. 	UBRRH=0x00;
 122. 	UBRRL=0x33; //set Baud rate to 9600 in fosc 8MHz	
 123. }
 124.  
 125. void USART_send_char(unsigned char data)
 126. {
 127. 	putchar(data);
 128. }
 129.  
 130. void USART_send_string(char* str)
 131. {
 132. 	int len=get_str_len(str);
 133. 	for(i=0;i<len;i++)
 134. 	{
 135. 		USART_send_char(str[i]);
 136. 	}
 137. 	USART_send_char('\n');
 138. }
 139.  
 140. interrupt [USART_RXC] void usart_rx_interrupt(void)
 141. {
 142. char data;
 143. data=UDR;
 144. Rx_buffer[index]=data;
 145. if(++index >= RX_BUFF_SIZE) {index=0;}
 146.  
 147. }
 148.  
 149. int get_str_len(char* str)
 150. {
 151. 	  int len=0;
 152. 	  for(i=0;str[i];i++)len=i;
 153. 	  return len+1;
 154. }
 155.  
 156. char srch_response_string(char* str)
 157. {
 158. 	unsigned char k=0,start=0;
 159. 	int len=get_str_len(str);
 160. 	for(i=0;i<RX_BUFF_SIZE;i++)
 161. 	{
 162. 		if(Rx_buffer[i]==str[k])
 163. 		{k++;start=1;pos_of_srch_res=i;}
 164. 		else if( start==1 && (Rx_buffer[i] !=str[k]))
 165. 		{k=0;start=0;}
 166.  
 167. 		if(k==len)break;					
 168. 	}
 169. 	if(k>=len)return 1; // find the str in response msg... 
 170. 	else return 0; // not find
 171. }
 172.  
 173. char set_input()
 174. {
 175.   char temp[2],c=0,acc=0;
 176.   set_Rx_buffer_to_upper();
 177.  
 178.   if(srch_response_string("#L1:"))
 179.   { 
 180.     for(i=(pos_of_srch_res+1);i<(pos_of_srch_res+3);i++)
 181.     temp[c++]=Rx_buffer[i];
 182.     input[0]=atoi(temp);
 183.   if(Rx_buffer[pos_of_srch_res+2])
 184.   acc=1; 
 185.  
 186.   }
 187.   c=0;
 188.   if(srch_response_string("#L2:"))
 189.   {
 190.     for(i=(pos_of_srch_res+1);i<(pos_of_srch_res+3);i++)
 191.     temp[c++]=Rx_buffer[i];
 192.     input[1]=atoi(temp);
 193.   if(Rx_buffer[pos_of_srch_res+2])
 194.   acc=1;   
 195.   }
 196.   c=0;
 197.   if(srch_response_string("#L3:"))
 198.   {
 199.     for(i=(pos_of_srch_res+1);i<(pos_of_srch_res+3);i++)
 200.     temp[c++]=Rx_buffer[i];
 201.     input[2]=atoi(temp);
 202.   if(Rx_buffer[pos_of_srch_res+2])
 203.   acc=1;   
 204.   }
 205.   c=0;
 206.   if(srch_response_string("#L4:"))
 207.   {
 208.     for(i=(pos_of_srch_res+1);i<(pos_of_srch_res+3);i++)
 209.     temp[c++]=Rx_buffer[i];
 210.     input[3]=atoi(temp);
 211.   if(Rx_buffer[pos_of_srch_res+2])
 212.   acc=1;   
 213.   }
 214.   if(srch_response_string("#ONALL"))
 215.   {
 216.   input[0]=99;input[1]=99;input[2]=99;input[3]=99;
 217.   acc=1;  
 218.   }
 219.  
 220.   if(srch_response_string("#OFFALL"))
 221.   {
 222.   input[0]=0;input[1]=0;input[2]=0;input[3]=0;
 223.     acc=1;  
 224.   }
 225.  
 226.   if(acc==1)
 227.   {
 228.     clear_response();
 229.     USART_send_string("Read successfully!");
 230.     show_input_in_lcd();
 231.     return 1;    
 232.   }
 233.   return 0;
 234. }
 235.  
 236. void set_Rx_buffer_to_upper()
 237. {
 238. for(i=0;i<RX_BUFF_SIZE;i++)
 239.   Rx_buffer[i]=toupper(Rx_buffer[i]);
 240. }
 241.  
 242. void show_input_in_lcd()
 243. {
 244.   unsigned char strLCD[16];
 245.   //lcd_clear();
 246.   sprintf(strLCD,">L1:%d >L2:%d ",input[0],input[1]);
 247.   lcd_gotoxy(0,0);
 248.   lcd_puts(strLCD);
 249.   sprintf(strLCD,">L3:%d >L4:%d ",input[2],input[3]);
 250.   lcd_gotoxy(0,1);
 251.   lcd_puts(strLCD);
 252. }

پروژه کنترل نور لامپ با بلوتوث
پروژه کنترل نور لامپ با بلوتوث

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دیدگاه های ثبت شده

  الی | ۱۱ مهر ۱۳۹۹

  عالی بود ممنون


  الی | ۰۹ آبان ۱۳۹۹

  سلام من میخوام این پروژه رو بسازم اما نمی تونم بفهمم بعضی قطعات مثل J7 کارش چی هست؟ و اصلا چه قطعه ای باید بخرم. ممنون میشم راهنماییم کنید

   رضا احمدی | ۰۹ آبان ۱۳۹۹

   سلام
   قطعه j7 یک کانکتور پین هدر نری است که به پورت B میکرو وصل شده. این قطعه در این پروژه کاربردی ندارد و فقط برای استفاده های ممکن در آینده بر روی برد قرار گرفته تا اگر نیاز به تغییر جزیی در پروژه بود برنامه میکرو را تغییر داده و از این پورت استفاده شود.
   پین هدر 40*1 صاف نری