بایگانی‌های پروژه الکترونیک - وب سایت رضا احمدی - وب سایت رضا احمدی

پروژه ارتباط رادیویی با ماژول های ASK DX-RF

ر این پروژه از ارتباط رادیویی جهت ارسال و دریافت دیتا بین میکرو کنترلرهای avr استفاده شده که از ماژول های ASK DX-RF بکار رفته است.

شبیه سازی یک واحد حساب و منطق (ALU) در پروتئوس

در این مقاله به برسی واحد حساب و منطق در معماری کامپیوتر میپردازیم و سپس یک واحد alu با ۷۴LS181 طراحی و در نرم افزار پروتئوس اجرا می کنیم.