بایگانی‌های alu - وب سایت رضا احمدی - وب سایت رضا احمدی

شبیه سازی یک واحد حساب و منطق (ALU) در پروتئوس

در این مقاله به برسی واحد حساب و منطق در معماری کامپیوتر میپردازیم و سپس یک واحد alu با ۷۴LS181 طراحی و در نرم افزار پروتئوس اجرا می کنیم.