بایگانی‌های lm35dz - وب سایت رضا احمدی - وب سایت رضا احمدی

پروژه کنترل سرعت چرخش فن با توجه به دما – قسمت اول

هدف این پروژه ساخت یک مدار نسبتا بهینه با توجه به دمای مورد نظر سرعت یک فن را کنترل کنیم